İngiliz Kültürde Eğitim

11

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Eğitim Programı olarak Bilingual (çift dilli sistem) uygulanmaktadır. Bilingual (çift dilli) eğitim programı, çocuğun yaş dönemi ile paralel bilişsel gelişimine uygun olarak belirlenmiş akademik ve sosyal kazanımlarını hem ana dilinde hem de yabancı dilde doğal, interaktif ve iletişimsel öğrenme ortamlarında edinmesini sağlamaktır.

Okulumuzda yapılan program doğrultusunda, kazanımlar Türkçe ve İngilizceyi eş zamanlı olarak dile maruz kalma sistemiyle öğrenir ve günlük akış dilinde kalıcılık sağlar. Bu eğitim modelinin yanı sıra Milli eğitim programı ve yaş gereksinimi doğrultusunda zenginleştirilmiş müfredatımızda farklı yaklaşımlara yer verilmektedir. RaggioEmilia, Waldorf, Montessori gibi yaklaşımlar programın içinde yer almaktadır.

TÜRKÇE

Öğrencilerin zihinsel öğrenme süreci özellikleri (Düşünme Becerileri Eğitim Modeli – PASS Teorisi) dikkate alınarak planlanan Türkçe derslerinde SCAMPER, 6 Şapka, Aşamalı Yapılandırma, Öğrenme Merkezleri, İstasyonlar, Öğrenme Günlükleri, Yaratıcı Okuma gibi farklılaştırılmış pek çok yöntem ve teknikle erken dönemden başlayarak anadilinin olanaklarını ve gücünü kavratmaya dayalı eğitsel süreçlerin yanı sıra dil becerisinin gelişmesi için de eleştirel okuma, düşünme ve yazma çalışmalarına yer verilmektedir. Okuma kültürü edinmiş, iyi bir anlatıcı, iyi bir konuşmacı ve iyi bir araştırmacı olma fırsatı öğrencilerimize açık olmaktan çok gizli bir disiplin anlayışı içinde zengin öğrenme ortamlarında sunulmaktadır.

Bridge Building (Sosyal Uyum Aktiviteleri)

Sosyal ilişkiler insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. Bireyler, yaşamlarının büyük bir kısmını diğer insanlarla ilişki kurarak geçirmektedirler. Yeterli sosyal beceriye sahip olan bireylerin, yaşamlarının çeşitli alanlarında daha sağlıklı ilişkiler kurması kolaylaşmaktadır. Yaşamın ilerleyen yıllarında sağlıklı ilişkiler geliştirmede, sosyal becerilerin çocukluk yıllarında kazanılmasının büyük etkisi vardır. Bireyin çocukluk döneminde yeterli sosyal becerileri kazanması, onun yaşamındaki farklı alanlarda önemli başarılar elde etmesi ve sosyal uyumu açısından önemlidir.

Gerçekçi Matematik Eğitimi (GME)

GME yaklaşımında da öğrencinin ilgisini çekecek gerçek bir hayat problemiyle konuya bağlanması, öğretimin her aşamasında anlamlandırmaya önem verilmesi, öğrencinin öğrenme süreci boyunca aktif olarak öğrenme sürecine katılması ve işbirliği içinde öğrencilerin birbirleriyle etkileşimde bulunması şeklinde gerçekleşmektedir. Günlük yaşamdan seçilen problemlerin yanında bu problemlerin daha anlaşılır ve somut olması için görseller kullanılmaktadır. Görselleme, soyut düşüncelerin somutlaştırılması ya da resimlenmesi olarak, verilen görsel öğeler (resim, grafik vb.) yardımıyla, kavramların, görme duyusunun kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde somutlaştırılması ve düzenlenmesi olarak, zihinde oluşturulan şekillerin ve uzamsal doğanın tüm temsillerinin matematik yapmak için oluşturulması ve dönüştürülmesi olarak tanımlanır.

Psikolog ile Sohbet Saati (P4C)

Biyopsiko-sosyal varlık olarak kabul edilen insan, her yönden gelişmeye açık bir özellik gösterir. Modern dünyada hızla gelişen teknolojik imkanlar, insanın büyük ölçüde işini kolaylaştırıyor olsa da, beraberinde farklı psikolojik, biyolojik ve sosyolojik sorunları getirmekte olduğu müşaade edilmektedir. Bireylerin sağlıklı birer kişilik geliştirmesi isteği yönlendirici rehberliği zorunlu kılmıştır. Böylelikle rehberlik, eğitimin bir parçası haline gelmiştir.